Prečítajte si

Transferové oceňovanie

Rozšíri sa okruh osôb, ktoré sa považujú za závislé osoby, čím dôjde k zvýšeniu počtu subjektov, na ktoré sa bude vzťahovať transferové oceňovanie (napr. musia mať vyhotovenú dokumentáciu k transferovému oceňovaniu).
 
Závislé osoby budú napríklad aj firmy dvoch blízkych osôb – predovšetkým rodinných príslušníkov (napr. manželov, otca a syna). Personálne prepojené (napr. prostredníctvom členov štatutárnych orgánov) nebudú len podnikateľské subjekty, ale všetky právnické osoby, napríklad s.r.o. a nadácia, ak majú rovnakého štatutárneho zástupcu.
Slovensko

Slovenské firmy podnikajúce v Čechách

Poskytujeme servis pre Slovenské firmy, ktoré chcú podnikať v Čechách. Pomôžeme Vám s účtovníctvom, legislatívou a ďalším potrebným servisom.
© 2019 CESORG, Centrum bytové správy spol., s.r.o.